Tom and Jerry _____________us last night so I...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Tom and Jerry _____________us last night, so I ha...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Tom and Jerry _____________us last night, so I had to quickly defrost a pizza.

A. turned up B. dropped in on C. came across D. went through

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Turn up: tăng lên (tăng volume, nhiệt độ), xuất hiện

drop in on somebody: tạt vào (để thăm ai)

come across: gặp tình cờ

go through: được thông qua (dự luật…), xong; thành công

dịch câu: Tom và Jerry tạt vào thăm chúng tôi tối qua, vì vậy tôi phải nhanh chóng giã đông pizza

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP