In a formal interview it is essential to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In a formal interview, it is essential to maintai...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In a formal interview, it is essential to maintain good eye _________ with the interviewers.

A. link B. connection C. touch D. contact

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

eye contact: sự giao tiếp bằng mắt

Dịch: Trong một cuộc phỏng vấn chính thức, cần duy trì sự giao tiếp bằng mắt tốt với người phỏng vấn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP