When the protester entered the meeting clad in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng When the protester entered the meeting clad in a ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

When the protester entered the meeting clad in a beach tower, the audience was dumbfounded.

A. speechless B. excited C. content D. applauding

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

dumbfounded (adj): chết lặng = speechless (adj): không nói nên lời

Các đáp án còn lại:

B. excited (adj): thích thú

C. content (adj): hài lòng

D. applauding (adj): hoan nghênh

Dịch: Khi người kháng nghị bước vào cuộc họp trong một tháp bãi biển, khán giả đã chết lặng người.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP