When he came to the counter to pay...

Ngữ Pháp và Từ Vựng When he came to the counter to pay, he found that...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

When he came to the counter to pay, he found that he had _________ cash _________ his credit card.

A. either / or B. neither / nor C. both / and D. not / neither

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

neither...nor...: ...không...cũng không

Dịch: Khi anh ta đến quầy trả tiền, anh ta nhận ra rằng anh ta không có tiền mặt cũng như không có thẻ tín dụng của mình.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP