In astronomy a scale of magnitude from one...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In astronomy, a scale of magnitude from one to si...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In astronomy, a scale of magnitude from one to six denotes the brightness
of astar.
A. signifies B. predicts C. contrasts D. examines

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: denote = biểu thị, chỉ rõ
A. biểu thị B. dự đoán C. tương phản D. kiểm tra

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP