K là hợp chất hữu cơ có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon (K) là hợp chất hữu ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
(K) là hợp chất hữu cơ có CTPT là: C5H11NO2. Đun (K) với dd NaOH thu được hợp chất có CTPT là C2H4O2NNa và hợp chất hữu cơ (L). Cho hơi (L) qua CuO/t° thu được một chất hữu cơ (M) có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. CTCT của (K) là: A. CH2=CH-COONH3-C2H5 B. NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3 C. NH2-CH2-COO-CH(CH3)2 D. H2N-CH2-CH2-COO-C2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
M có tráng gương nên M là anđehit —> L là ancol bậc 1 —> K là NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3 L là CH3-CH2-CH2-OH M là CH3-CH2-CHO

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP