Cho các phát biểu sau: a Protein và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau:(a) Protein và amino axit đều có tính lưỡng tính. (b) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin có thể làm hồng phenolphtalein. (c) Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm, polime, dược phẩm. (d) Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren. (e) Tơ nitron (hay olon) được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét. (f) Trong phản ứng tráng gương, glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa. (g) Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp.(h) Sản phẩm thủy phân xenlulozơ có thể tham gia phản ứng tráng gương. Số phát biểu đúng là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Sai, anilin có tính bazơ nhưng rất yếu, không đổi màu chất chỉ thị màu. (c) Đúng (d) Đúng, C6H5CH=CH2 làm mất màu KMnO4 ở nhiệt độ thường, C6H5CH3 làm mất màu khi đun nóng. C6H6 không phản ứng. (e) Đúng (f) Sai, Glucozơ là chất khử, nó khử Ag+ thành Ag. (g) Sai, đây là 2 tơ bán tổng hợp (nhân tạo) (h) Đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP