Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeSO4. (b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Fe(NO3)3. (c) Dẫn luồng khí NH3 qua bột CuO nung nóng. (d) Nhiệt phân AgNO3. (e) Điện phân nóng chảy NaCl (điện cực trơ). (g) Cho Na vào lượng dư dung dịch CuSO4 dư. Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Mg + FeSO4 —> MgSO4 + Fe (b) NaOH + Fe(NO3)3 —> Fe(OH)3 + NaNO3 (c) NH3 + CuO —> Cu + N2 + H2O (d) AgNO3 —> Ag + NO2 + O2 (e) NaCl + H2O —> H2 + Cl2 + NaOH (g) Na + H2O —> NaOH + H2 NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP