Cho 360 gam Glucozo lên men thành ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 360 gam Glucozo ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 360 gam Glucozo lên men thành ancol etylic và lấy toàn bộ khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH, thu được 304 gam hỗn hợp hai muối. Hiệu suất phản ứng lên men có thể là? A. 50,0%. B. 62,5%. C. 70,0%. D. 80,0%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu muối chỉ có Na2CO3 —> nCO2 = nNa2CO3 = 2,868 —> nC6H12O6 phản ứng = 1,434 —> H = 1,434.180/360 = 71,7% Nếu muối chỉ có NaHCO3 —> nCO2 = nNaHCO3 = 3,619 —> nC6H12O6 = 1,8095 —> H = 1,8095.180/360 = 90,475% Thực tế tạo hỗn hợp muối Na2CO3 và NaHCO3 nên: 71,7% < H < 90,475% —> Chọn H = 80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP