Hai đồng phân X Y trong đó có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hai đồng phân X,Y tr...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hai đồng phân X,Y trong đó có 1 chất lỏng và 1 chất rắn có thành phần 40,45%C, 7,86%H, 15,73%N còn lại là oxi. Khi cho chất lỏng bay hơi thu được chất hơi có tỷ khối so với không khí là 3,069. Khi cho phản ứng với NaOH, X cho muối C3H6O2NNa, Y cho muối C2H4O2NNa. Công thức cấu tạo và trạng thái của X, Y là: A. X là chất lỏng CH3-CH(NH2)-COOH, Y là chất rắn NH2-CH2COOCH3 B. X là chất rắn CH2(NH2)-CH2COOH, Y là chất lỏng NH2-CH2OOCCH3 C. X là chất lỏng CH2(NH2)-CH2COOH, Y là chất rắn NH2-CH2OOCCH3 D. X là chất rắn CH3-CH(NH2)-COOH, Y là chất lỏng NH2-CH2COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
C : H : N : O = %C/12 : %H/1 : %N/14 : %O/16 = 3,371 : 7,865 : 1,124 : 2,3 = 3 : 7 : 1 : 2 —> CTĐGN: C3H7NO2 M = 89 —> X, Y là C3H7NO2 X tạo muối C3H6O2NNa nên X là NH2-C2H4-COOH, X là amino axit nên X là chất rắn. Y tạo muối C2H4O2NNa nên Y là NH2-CH2-COOCH3, Y là este nên Y là chất lỏng.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP