Không dùng quỳ tím hãy nhận biết các...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Không dùng quỳ tím h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Không dùng quỳ tím hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: KNO3, HNO3, K2SO4, H2SO4, KCl, HCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dùng Ba(HCO3)2: + Chỉ có kết tủa là K2SO4: Ba(HCO3)2 + K2SO4 —> BaSO4 + KHCO3 + Có khí và có kết tủa là H2SO4: Ba(HCO3)2 + H2SO4 —> BaSO4 + CO2 + H2O + Chỉ có khí là HNO3 và HCl (Nhóm A) HNO3 + Ba(HCO3)2 —> Ba(NO3)2 + CO2 + H2O HCl + Ba(HCO3)2 —> BaCl2 + CO2 + H2O + Không có hiện tượng gì là KNO3 và KCl (Nhóm B) Dùng AgNO3 nhận biết nhóm A: + Có kết tủa là HCl: AgNO3 + HCl —> AgCl + HNO3 + Còn lại là HNO3. Dùng AgNO3 nhận biết nhóm B: + Có kết tủa là KCl: AgNO3 + KCl —> AgCl + KNO3 + Còn lại là KNO3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP