Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen...

Quy Luật Di Truyền Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen $Aabb\frac{De}{Ed...

0
Quy Luật Di Truyền

Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen $Aabb\frac{De}{Ed}$ sau đó nuôi cấy và gây lưỡng bội hóa. Theo lí thuyết, sẽ thu được
tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng?
A. 6
B. 8
C. 16
D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

aa giảm phân cho 2 giao tử a, a → cho 2 dòng thuần aa, aa
bb giảm phân cho 1 loại giao tử b → cho 1 dòng thuần bb
de/de giảm phân tối đa cho 4 loại giao tử → cho 4 dòng thuần
→ theo lí thuyết, sẽ thu được tối đa: 2.1.4 = 8 dòng thuần

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP