Lượng tử ánh sáng - Ký hiệu trong...

Lượng tử ánh sáng - Ký hiệu trong lượng tử ánh sáng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

 • \(h\): hằng số Planck= \(6,625.10^{-34}(J.s)\)
 • \(c\): vận tốc ánh sáng= \(3.10^8m/s\)
 • \(\lambda_0\): giới hạn quang điện (\(m\))
 • \(m_e\): khối lượng e= \(9,1.10^{-31}kg\)
 • \(v_{0max}\): vận tốc ban đầu CĐ của e quang điện
 • \(N_e\): số e bay về anôt trong 1s
 • \(e\): điện tích= \(1,6.10^{-19}\)
 • \(N'_e\): số e tách ra khỏi catôt trong 1s
 • \(N_{\varepsilon}\): số phôtôn phát ra trong 1s
 • \(U_h\): hiệu điện thế hãm
 • \(R\): hằng số Ribet= \(1,097.10^7\) \(m^{-1}\)
 • \(r_0\): bán kính \(Bo=5,3.10^{-11}m\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP