Mạch gốc của gen có trình tự các...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Mạch gốc của gen có trình tự các đơn phân...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Mạch gốc của gen có trình tự các đơn phân 3'ATGXTAG 5';. Trình tự các đơn phân tương ứng trên
đoạn mạch của phân tử mARN do gen này tổng hợp là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Theo nguyên tắc bổ sung ta có: A(mARN) bổ sung với T mạch gốc; U(mARN) bổ sung với A mạch
gốc; G(mARN) bổ sung với X mạch gốc; X(mARN) bổ sung với G mạch gốc
Mạch gốc: 3'ATGXTAG5'.
→ mARN: 5'UAXGAUX3'

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP