Many people are afraid of sharks but they...

Viết Lại Câu Many people are afraid of sharks, but they rarely attack...

0
Viết Lại Câu

Many people are afraid of sharks, but they rarely attack people.
A. Although sharks rarely attack people, many people are afraid of them.
B. Many people are afraid of sharks because they are dangerous.
C. Rarely attacked by sharks, many people are, therefore, afraid of them.
D. Sharks rarely attack people because many people are afraid of them.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP