Many people lost their homes in the earthquake...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Many people lost their homes in the earthquake. T...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Many people lost their homes in the earthquake. The government needs to establish more shelters to care for those _________ have homes

A. which doesn’t B. who doesn’t C. which don’t D. who don’t

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Đại từ quan hệ who thay thế cho danh từ chỉ người, đóng vai trò là chủ ngữ.

Đại từ quan hệ which thay thế cho danh từ chỉ vật.

Vì đại từ quan hệ ở đây thay thế cho từ those ở đây để chỉ người nên ta dùng đại từ who và trợ động từ ở đây phải là do.

Dịch nghĩa: Nhiều người đã mất nhà cửa trong trận động đất. Chính phủ cần thiết lập nhiều nơi trú ẩn để chăm sóc cho những người không có nhà ở.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP