The traffic is so heavy It will take...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The traffic is so heavy. It will take us at least...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The traffic is so heavy. It will take us at least an hour to get there.

A. Unless the traffic is so heavy, it will take us at least an hour to get there.

B. As the traffic is so heavy, it will take us at least an hour to get there.

C. The traffic was so heavy that it took us an hour to get there.

D. We will spend more than an hour to get there to avoid heavy traffic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Dịch nghĩa: Giao thông quá tắc nghẽn. Chúng ta sẽ mất ít nhất một giờ để đến đó.

= B. Vì giao thông quá tắc nghẽn, chúng ta sẽ mất ít nhất một giờ để đến đó.

Các đáp án còn lại:

A. Trừ khi giao thông quá tắc nghẽn, chúng ta phải mất ít nhất một tiếng để đến đó.

C. Giao thông tắc nghẽn đến nỗi chúng ta phải mất một giờ để tới đó.

D. Chúng ta sẽ phải mất hơn một giờ để đến đó để tránh giao thông tắc nghẽn.

Các đáp án A và C sai về nghĩa. Đáp án C sai vì ở câu gốc dùng thì hiện tại trong khi câu này dùng thì quá khứ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP