Một cơ thể đực có kiểu gen AaBb...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một cơ thể đực có kiểu gen AaBb tiến hành...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một cơ thể đực có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân không có hoán vị thì chỉ sinh ra 2 loại giao tử.
II. Nếu chỉ có 2 tế bào giảm phân thì tối thiểu sẽ cho 2 loại giao tử.
III. Nếu chỉ có 3 tế bào giảm phân thì có thể sẽ sinh ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1.
IV. Nếu chỉ có 4 tế bào giảm phân tạo ra 4 loại giao tử thì mỗi loại giao tử luôn chiếm tỉ lệ 25%.
A.3 B. 1. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(I), (II) và (III) đúng. à Đáp án A.
Giải thích:
- Nếu chỉ có 1 tế bào thì vào kì giữa của giảm phân I chỉ có 1 kiểu sắp xếp các cặp NST kép. à Chỉ có 2 loại giao tử. (Tế bào AaBb chỉ có 2 loại
giao tử là AB, ab hoặc Ab, aB).
- Nếu 2 tế bào giảm phân, trong đó tế bào thứ nhất cũng có kiểu sắp xếp NST giống tế bào thứ hai thì cả hai tế bào này chỉ tạo ra 2 loại giao tử.
- Nếu có 3 tế bào giảm phân, thì 2 tế bào có kiểu sắp xếp NST giống nhau (tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ là 2:2); Tế bào còn lại có kiểu sắp xếp
khác sẽ tạo ra 2 loại giao tử khác (với tỉ lệ 1:1).
Ví dụ, tế bào thứ nhất sinh ra 2 loại giao tử là AB, ab
Tế bào thứ 2 sinh ra 2 loại giao tử là AB, ab.
Tế bào từ 3 sinh ra 2 loại giao tử là Ab, aB.
→ Có 4 loại giao tử với tỉ lệ là 2AB, 2ab, 1Ab, 1aB.
(IV) sai. Vì khi có 4 tế bào thì có thể xảy ra trường hợp cả 4 tế bào này đều có cùng 1 kiểu sắp xếp NST thì chỉ sinh ra 2 loại giao tử. Hoặc 3 tế
bào có kiểu sắp xếp NST này, tế bào còn lại có kiểu sắp xếp NST khác.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP