Một hỗn hợp khí A gồm một hidrocacbon...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp khí A gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp khí A gồm một hidrocacbon X mạch hở và khí H2. Cho 17,6 gam hỗn hợp A vào dung dịch brom, sau phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch brom nhạt màu và khối lượng brom tham gia phản ứng là 96 gam. Khi đốt cháy hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp A, dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trong thì toàn bộ sản phẩm cháy bị hấp thụ hết và tạo ra 20 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa thấy dung dịch nước vôi tăng thêm m gam so với ban đầu. Đun sôi dung dịch còn lại, thấy xuất hiện thêm 50 gam kết tủa nữa. a) Tìm CTPT của X và tính thành phần phần trăm sô mol mỗi chất trong A? b) Tính m ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O (1) 0,2…………………………0,2 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 2a…………………………….a Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O a……………………..a —> a = 0,5 nCO2 = 2a + 0,2 = 1,2 Đặt nH2O = b —> mA = 1,2.12 + 2b = 17,6 —> b = 1,6 A gồm CnH2n+2-2k (x mol) và H2 (y mol) nCO2 = nx = 1,2 nH2O = x(n + 1 – k) + y = 1,6 nBr2 = kx = 0,6 X là hidrocacbon không no, ở thể khí nên n = 2, 3, 4 n = 2 —> x = 0,6, y = 0,4, k = 1: C2H4 (60%), H2 (40%) n = 3 —> x = 0,4, y = 0,6, k = 1,5: Loại n = 4 —> x = 0,3; y = 0,7; k = 2: C4H6 (30%); H2 (70%) Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 (1) = 61,6 —> Tăng 61,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP