Một số nhận định về đột biến gen...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một số nhận định về đột biến gen và đột b...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một số nhận định về đột biến gen và đột biến NST như sau:
1. Đột biến gen hình thành alen mới trong quần thể.
2. Đột biến thể lệch bội ít xuất hiện ở động vật bậc cao.
3. Mức độ gây hại của đột biến gen không phụ thuộc vào môi trường chỉ phụ thuộc vào tổ hợp gen.
4. Đảo đoạn không làm thay đổi vị trí gen trên NST
5. Thể dị đa bội xuất hiện chủ yếu ở các loài thực vật.
6. Ung thư máu ác tính ở người là đột biến chuyển đoạn NST số 22.
Phương án trả lời đúng là
A. (1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) sai, (5) đúng, (6) sai
B. (1) đúng, (2) sai, (3) sai, (4) sai, (5) đúng, (6) sai
C. (1) đúng, (2) sai, (3) sai, (4) sai, (5) đúng, (6) đúng
D. (1) sai, (2) sai, (3) sai, (4) đúng, (5) đúng, (6) sai

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

xét các nhận định của đề bài
1 đúng. đột biến gen có thể tạo ra alen mới trong quần thể
2 sai. đột biến thể lệch bội xuất hiện nhiều ở động vật bậc cao. đột biến đa bội ít xuất hiện ở
động vật bậc cao.
3 sai. mức độ gây hại của đột biến gen phụ thuộc vào môi trường và tổ hợp gen.
4 sai. đảo đoạn làm thay đổi vị trí của gen trên nst.
5 đúng. ở động vật bậc cao có cơ chế xác định giới tính phức tạp và hệ thần kinh cao cấp nên
đột biến đa bội hiếm xảy ra
6 sai. ung thư máu ác tính ở người là đột biến mất đoạn đầu mút nst số 22 hoặc 23

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP