Phát biểu nào đúng khi nói về các...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Phát biểu nào đúng khi nói về các dạng độ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Phát biểu nào đúng khi nói về các dạng đột biến sau?
1. Đột biến mất đoạn.
2. Đột biến lặp đoạn.
3. Đột biến đảo đoạn.
4. Đột biến chuyển đoạn trong một NST.
5. Đột biến chuyển đoạn tương hổ
A. Đột biến không làm thay đổi thành phần, số lượng gen của NST là: 1, 3, 4.

B. Loại đột biến không làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào là 3, 4.

C. Đột biến được. sử dụng để chuyển gen từ NST này sang NST khác là: 2, 4, 5

D. Loại đột biến được. dùng để xác định vị trí của gen trên NST là: 1, 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đối với loại bài toán này, mỗi phương án có độ khó giống như một bài tập, chúng ta phải đọc kĩ từng phương án, sau đó chọn phương án đúng. phương án đúng phải có tất cả
các ý trong phương án đó đúng.
- phương án a sai. vì đột biến mất đoạn làm giảm số lượng gen có trên nst.
- phương án c sai. vì chỉ có đột biến chuyển đoạn giữa hai nst thì mới được. sử dụng để chuyển gen. không thể sử dụng đột biến lặp đoạn và đột biến chuyển đoạn trên một
nst để chuyển gen được..
- phương án d sai vì đột biến chuyển đoạn không được. sử dụng để xác định vị trí của gen. có thể sử dụng đột biến mất đoạn nst để xác định vị trí của gen vì khi mất đoạn thì
sẽ mất gen làm mất tính trạng. do đó khi thấy mất tính trạng thì sẽ biết được. những gen nào đã bị mất tương ứng với đoạn nst bị mất, từ đó suy ra vị trí của gen đó trên nst.
- phương án b đúng vì đột biến chuyển đoạn trên một nst và đột biến đảo đoạn không làm thay đổi độ dài của adn và nst nên không làm thay đổi hàm lượng adn của tế
bào.
→ đáp án b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP