Nghiệm của phương trình cos2x – cosx =...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Nghiệm của phư...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Nghiệm của phương trình cos2x – cosx = 0 thuộc (0;π) là:

A. x = π/2 B. x = 0

C. x = π D. x = - π/2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
2

A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP