Phương trình √3 tanx + 3 = 0...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình √...

-1
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình √3.tanx + 3 = 0 có nghiệm là:

A. x = π/3 +kπ B. x = - π/3 +k2π

C. x = π/6 +kπ D. x = -π/3 +kπ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
4

d

ta có √3tanx + 3= 0 ↔ tanx= - √3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP