Phương trình cos2x +2cos2x -1 = 0 có...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình c...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình cos2x +2cos2x -1 = 0 có tập nghiệm là:

A. {π/4+kπ, k ∈ Z} B. {π/4+kπ/2, k ∈ Z}

C. {π/4+k2π, k ∈ Z} D. {kπ, k ∈ Z}

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP