Nhận xét nào đúng về các cơ chế...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Nhận xét nào đúng về các cơ chế di truyền...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Nhận xét nào đúng về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử?
I. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3’ → 5’.
II. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5’ → 3’.
III. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3’ → 5’ là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5’ → 3’ là không liên tục (gián đoạn).
IV. Trong quá trình dịch mã tổng hợp protein, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3’ → 5’.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I ,II,III đúng

IV sai , vì phân tử mARN đc dịch mã theo chiều 5'-3'

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP