Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam hỗn hợp MgCO3, CuCO3 thu được m(g) hỗn hợp oxit. Toàn bộ khí tạo thành cho hấp thụ hết vào 280ml dung dịch NaOH 1M. Thu được 18,56 gam hỗn hợp 2 muối a) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp b) Hòa tan m(g) hỗn hợp oxit trên vào 200ml dung dịch HCl (đủ) thu được dung dịch X. Nhúng Zn vào X được dung dịch Y và khối lượng thanh Zn giảm 0,06 gam. Tính CM của dung dịch HCl và các muối trong dung dịch Y

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO2 + 2NaOH —> Na2CO3 + H2O CO2 + NaOH —> NaHCO3 Đặt a, b là số mol Na2CO3 và NaHCO3 —> 106a + 84b = 18,56 nNaOH = 2a + b = 0,28 —> a = 0,08 và b = 0,12 —> nCO2 = a + b = 0,2 CuCO3 —> CuO + CO2 MgCO3 —> MgO + CO2 Đặt x, y là số mol CuCO3 và MgCO3 —> 124x + 84y = 20 nCO2 = x + y = 0,2 —> x = 0,08 và y = 0,12 CuO + 2HCl —> CuCl2 + H2O MgO + 2HCl —> MgCl2 + H2O —> nHCl = 2x + 2y = 0,4 —> CM = 2M Dung dịch X chứa: nCuCl2 = x = 0,08 nMgCl2 = y = 0,12 Nhúng Zn vào X: Zn + CuCl2 —> ZnCl2 + Cu z……….z……………z……….z —> m giảm = 65z – 64z = 0,06 —> z = 0,06 Vậy Y chứa: MgCl2 = 0,12 CuCl2 dư = 0,08 – 0,06 = 0,02 ZnCl2 = 0,06 Thể tích Y là 0,2 lít —> Nồng độ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP