Điện phân dung dịch chứa 0 2 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và thấy thoát ra khí NO duy nhất. Giá trị của x là: A. 0,3 B. 0,4 C. 0,2 D. 0,5 Tong Man trả lời 12.12.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2NaCl + Cu(NO3)2 —> Cu + Cl2 + 2NaNO3 0,2…………0,1…………..0,1….0,1 Cu(NO3)2 + H2O —> Cu + 0,5O2 + 2HNO3 a……………………………a……..0,5a…..2a —> m giảm = 64(a + 0,1) + 71.0,1 + 32.0,5a = 21,5 Dung dịch X chứa HNO3 (2a mol), Cu(NO3)2 dư (b mol). Do Fe dư nên: 3Fe + 8HNO3 —> 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O 3a/4……..2a Cu(NO3)2 + Fe —> Fe(NO3)2 + Cu b……………..b………………………b —> m giảm = 64b – 56(3a/4 + b) = – 2,6 Giải hệ có a = 0,1 và b = 0,2 nCu(NO3)2 = x = 0,1 + a + b = 0,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP