Thủy phân hoàn toàn 68 4 gam saccarozơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 68,4 gam saccarozơ được dung dịch X. Cho X phản ứng hoàn toàn với Cu(OH)2 dư trong NaOH đun nóng sinh ra m gam kết tủa đỏ gạch. Giá trị của m là? A. 57,6 gam. B. 28,8 gam. C. 32 gam. D. 64 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C12H22O11 + H2O —> 2C6H12O6 0,2……………………………….0,4 C6H12O6 + 2Cu(OH)2 —> C6H12O7 + Cu2O + 2H2O 0,4……………………………………………….0,4 —> mCu2O = 57,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP