Nồng độ dung dịch - Công thức tính...

Nồng độ dung dịch - Công thức tính nồng độ phần trăm

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi biết khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch thì nồng độ phần trăm được tính theo công thức sau:

\(C\%= \dfrac {m_{ct}} {m_{dd}}.100\% \Rightarrow m_{ct}=\dfrac {C\%.m_{dd}} {100\%}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP