Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung hỗn hợp bột gồm...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc); Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là A. 42,32%. B. 46,47%. C. 66,39%. D. 33,61%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 2: nH2 = 0,15 —> nAl dư = 0,1 Phần 1: nH2 = nFe + 1,5nAl dư —> nFe = 0,2 2Al + Fe2O3 —> Al2O3 + 2Fe ……………………….0,1……..0,2 Vậy mỗi phần X chứa Fe (0,2), Al2O3 (0,1) và Al dư (0,1) —> %Fe = 46,47%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP