Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung m gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: %N2 = 84,77%; %SO2 = 10,6% còn lại là O2. Thành phần phần phần trăm theo khối lượng của FeS trong X là A. 68,75% B. 59,46% C. 26,83% D. 42,30%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn 100 mol khí Y gồm N2 (84,77 mol), SO2 (10,6 mol) —> O2 (4,63 mol) X gồm FeS (u) và FeS2 (v) —> nSO2 = u + 2v = 10,6 nO2 ban đầu = nN2/4 = 21,1925 —> nO2 phản ứng = 21,1925 – 4,63 = 16,5625 Bảo toàn electron: 7u + 11v = 16,5625.4 —> u = 5,3 và v = 2,65 —> %FeS2 = 59,46%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP