Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung m gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Cho Y vào H2O dư thu được 0,2m gam chất rắn Z và dung dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khi khí bắt đầu thoát ra cần dùng V1 lít dung dịch HCl và khi khí thoát ra vừa hết thì thể tích dung dịch HCl đã dùng là V2 lít. Tỉ lệ V1 : V2 tương ứng là A. 1:3. B. 5:6. C. 3:4. D. 1:2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn X gồm 2 mol KHCO3 và x mol CaCO3 —> Y gồm K2CO3 (1 mol) và CaO (x mol) Hòa tan Y vào H2O CaO + H2O —> Ca(OH)2 K2CO3 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + 2KOH —> Z là CaCO3 (x mol) —> mZ = 100x = 0,2(100.2 + 100x) —> x = 0,5 E chứa K2CO3 (1 – x = 0,5 mol) và KOH (1 mol) Để khí bắt đầu xuất hiện thì: nH+ = 1 + 0,5 = 1,5 Để khí thoát ra hết thì: nH+ = 1 + 0,5.2 = 2 —> V1 : V2 = 1,5 : 2 = 3 : 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP