Ở một loài động vật màu sắc lông...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có ha...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Kiểu gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng và kiểu gen aa quy định lông trắng. Giả sử một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Chọn lọc tự nhiên nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong bao nhiêu trường hợp sau đây?
I. Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.
II. Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.
III. Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.
IV. Các cá thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như nhau, các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh
sản bình thường.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

có 2 trường hợp, đó là i và iii. → đáp án a.
- chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong trường hợp chọn lọc chỉ chống lại alen trội hoặc chỉ chống lại alen lặn.
- trong các trường hợp nêu trên thì trường hợp i, chọn lọc đang chống lại alen trội a. trường hợp iii., chọn lọc đang chống lại alen lặn a.
- ở trường hợp ii, chọn lọc chống lại thể dị hợp nên không làm thay đổi tần số alen.
- ở trường hợp iv, chọn lọc chống lại cả thể đồng hợp trội và thể đồng hợp lặn nên không làm thay đổi tần số alen.
→ đáp án a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP