Trong các nội dung dưới đây 1 Chọn...

Tiến Hóa Trong các nội dung dưới đây 1. Chọn lọc tự nhiên tác động tr...

0
Tiến Hóa

Trong các nội dung dưới đây
1. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể
2. Hình thành loài bằng con đường lai xa kèm đa bội hóa là con đường nhanh nhất dẫn đến hình thành loài mới.
3. Nhân tố địa lí là nhân tố trực tiếp gây ra sự biến đổi của quần thể gốc dẫn đến hình thành loài mới.
4. Yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể không theochiều hướng nhất định.
5. Đột biến cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
Các nội dung đúng là
A. 1, 2
B. 3,4
C. 2, 5
D. 4, 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

xét các phát biểu của đề bài
(1) sai vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp làm thay đổi tần số alen
và thành phần kiểu gen của quần thể
(2) đúng
(3) sai. nhân tố địa lí là nhân tố gián tiếp gây ra sự biến đổi của quần thể gốc dẫn đến hình
thành loài mới. nhân tố trực tiếp dẫn đến hình thành loài mới chính là các nhân tố tiến hóa cơ
bản.
(4) sai. giao phối không ngẫu nhiên làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo
hướng tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp, giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp.
(5) đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP