Ở một quần thể tự thụ phấn thế...

Quy Luật Di Truyền Ở một quần thể tự thụ phấn, thế hệ xuất phát có th...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một quần thể tự thụ phấn, thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là : 0,4 Aabb : 0,5 AaBb : 0,1 aaBb. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Dự đoán nào sau đây là đúng ?

A. F1 có tối đa 10 loại kiểu gen.

B. Tỉ lệ cá thể dị hợp về 2 cặp gen ở F1 là 1/4.

C. Tỉ lệ cá thể dị hợp về 1 cặp gen ở F1 là 50%.

D. Cá thể đồng hợp lặn ở F1 là 37,5 %

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

f1 có tối đa 3.3 = 9 kiểu gen

tỉ lệ cây dị hợp về 2 kiểu gen ở f1 là 0,5.1/4 = 1/8

tỉ lệ cây dị hợp về 1 cặp gen ở f1 là 0,4.1/2 + 0,5.1/2 + 0,1.1/2 = 0,5

tỉ lệ cây đồng hợp lặn ở f1 là 0,4.1/4 + 0,5.1/4 + 0,1.1/4 = 15,625%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP