Oligopetit X tạo nên từ a-aminiaxit Y Y...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Oligopetit X tạo nên từ a-amini...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Oligopetit X tạo nên từ a-aminiaxit Y, Y có công thức phân tử là C3H7NO2.
Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì thu được 15,3 gam nước. Vậy X là
A. Đipeptit B. Tetrapeptit C. Tripeptit D. Pentapeptit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tripetit C3nH5n+2NnOn+1 -------> (2,5n + 1)H2O
0,1_________0,85(mol)


Vậy đây là tripeptit

Þ Chọn đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP