OPPOSITE The consequences of the typhoon were disastrous...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE The consequences of the typhoon were d...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

The consequences of the typhoon were disastrous due to the lack of precautionary measures.

A. damaging B. severe C. physical D. beneficial

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: disastrous (có hại, nghiêm trọng) >< beneficial (có ích, có lợi)
A. phá hủy
B. nghiêm trọng
C. mang tính vật lí
Dịch nghĩa: Hậu quả của bão rất nghiêm trọng do chúng ta thiếu các biện pháp phòng ngừa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP