Peptit nào sau đây không có phản ứng...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Peptit nào sau đây không có phả...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biurê?

A. Gly-Gly. B. Ala-Gly-Ala. C. Ala-Ala-Gly. D. Gly-Gly-Gly-Gly

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A vì các đipeptit không có phản ứng màu biure

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP