Số nhóm -OH trong phân tử glucozơ C6H12O6...

Chương 2: Cacbohiđrat Số nhóm -OH trong phân tử glucozơ (C6H12O6) là ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Số nhóm -OH trong phân tử glucozơ (C6H12O6) là
A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP