Thủy phân hoàn toàn 32 4 gam tinh...

Chương 2: Cacbohiđrat Thủy phân hoàn toàn 32,4 gam tinh bột rồi cho t...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Thủy phân hoàn toàn 32,4 gam tinh bột rồi cho toàn bộ sản phẩm tham gia phản ứng tráng
bạc, thu được là 32,4 gam kim loại bạc. Hiệu suất của phản ứng tráng bạc là
A. 100,0 %. B. 75,5 %. C. 75,0 %. D. 80,0 %.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cc

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
-1

$(C6H10O5)n\rightarrow nC6H12O6$

Glucozo + 2AgNO3 = 2Ag

nAg=0,3

Vậy nGlucozo = 0,15

Vậy hiệu suất là 0,15/0,2=75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP