She’s so _________ you really have to watch...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She’s so _________ ; you really have to watch wha...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

She’s so _________ ; you really have to watch what you say or she will walk out of the room.

A. high and dry B. prim and proper C. rough and ready D. sick and tired

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

(to) be prim and proper: đứng đắn, đàng hoàng

Các đáp án còn lại:

A. (to) be high and dry: bị mắc cạn

C. (to) be rough and ready: thô nhưng có hiệu quả

D. (to) be sick and tired of: chán ngấy với cái gì

Dịch nghĩa: Cô ấy là người rất đứng đắn; bạn thật sự phải cẩn thận với những gì bạn nói không thì cô ấy sẽ đi ra đấy.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP