Số đồng phân este của C4H8O2 là A...

Chương 1: Este - Lipit Số đồng phân este của C4H8O2 là A. 3 B. 4 C. 5...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số đồng phân este là:

hcooch2ch2ch3 - propyl fomat

hcooch(ch3)2 - isopropyl fomat

ch3cooc2h5 - etyl axetat

ch3ch2cooch3 - metyl propionat

→ 4 đồng phân este

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP