Sục V lít CO2 đktc vào dung dịch...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được 200 ml dung dịch X
chứa NaHCO3 và Na2CO3 có cùng nồng độ mol. Dung dịch Y chứa HCl 1,5M và
H2SO4 xM. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y thu
được dung dịch Z và 4,48 lít khí CO2 thoát ra (đktc). Cho BaCl2 dư vào dung
dịch Z thu được 27,325 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 13,44 B. 11,20 C. 8,96 D. 10,08

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

100 ml dung dịch X nhco3: x và na2co3 : x +hcl: 0,15 và h2so4:0,1x=> n h+= 0,15+ 0,2x

nhận xét n hco3-/n co3-=1/1

nên gọi : n hco3- pu:v

n co3- pu : v

btnt c:2v= n co2=>v =0,1

=> n h+ pu=0,15+ 2x=n co3- pu+2n co3- pu=0,3=>x=0,075

Khi cho Z tác dụng BaCl2 thì kết tủa thu được là

27,325g gồm baso4: 0,075 và baco3=> baco3=0,05

n co32- còn lại trong dd=0,05= n hco3- còn lại trong dd--------> btnt c------> n c=0,3------> n co2=0,6

V=13,44

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP