Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch chứa K2CO3 2M và KHCO3 3M
vào 200 ml dung dịch HCl 2,1M, thu được khí CO2. Dẫn toàn bộ khí CO2
thu được vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 2M và Ba(OH)2 0,8M, kết thúc
các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 11,82 gam B. 15,76 gam C. 27,58 gam D. 31,52 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đây là trường hợp nhỏ đồng thời dung dịch chứa cả hai muối vào axit nên
chúng sẽ đồng thời phản ứng theo tỉ lệ mol tương ứng

Có ngay mol các chất n co32-=0,2 mol và n hco3-=0,3 mol + n h+=0,42mol

nco3- pu: v mol

n hco3- pu=n mol

n h+=0,42=n +2v

v/n=0,2/0,3

=> v=0,12 và n=0,18

với co2=0,3+ naoh=0,2 mol và ba(oh)2=0,08 mol

=> n naoh+ n ba(oh)2< n co2

n kết tủa=n oh-- nco2=n naoh+ 2n ba(oh)2- n co2=0,06=>m=11,82g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP