Dung dịch X chứa x mol NaHCO3 và...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Dung dịch X chứa x mol NaHCO3 và y ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Dung dịch X chứa x mol NaHCO3 và y mol Na2CO3. Dung dịch Y
chứ x mol K2CO3 và y mol KHCO3. Nhỏ từ từ đến hết 200 ml dung dịch HCl
1M vào X, thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Nhỏ rất từ từ đến hết 200 ml dung
dịch HCl 1M vào dung dịch Y, thu được 2,24 lít CO2(đktc). Trộn dung dịch
X với dung dịch Y thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với 400 ml dung
dịch Ba(OH)2 thu được a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Giá trị của x, y và a lần lượt là.
A. 0,1; 0,15 và 78,8 B. 0,15; 0,2 và 68,95
C. 0,15; 0,1 và 78,8 D. 0,25; 0,15 và 88,65

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dung dịch X
Nhỏ rất từ từ đến hết 0,2 mol HCl vào X: Có phản ứng của các ion đối kháng
theo thứ tự

=> n h+= y+ 0,05=0,02=>y=0,15

Dung dịch Y:
Nhỏ rất từ từ đến hết 0,2 mol HCl vào X: Có phản ứng của các ion đổi kháng
theo thứ tự.

=> n h+= x+ 0,1=0,2=>x=0,1

Trộn X + Y thu được dung dịch Z chứa:

Z+ Ba(oh)2 : ba2+=0,4 mol vàoh-=0,8 mol

tổng số mol co32-=0,25+0,25=0,5

=> a=m baco3=78,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP