Theo quan điểm hiện đại phát biểu nào...

Tiến Hóa Theo quan điểm hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng về chọn ...

3
Tiến Hóa

Theo quan điểm hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng về chọn lọc tự nhiên?
A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.
B. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm biến đổi tần số alen của quần thể nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen trội.
C. Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và làm thay đổi tần số alen của quần thể.
D. Chọn lọc tự nhiên có thể làm biến đổi tần số alen một cách đột ngột không theo một hướng xác định.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Đáp án A
+ A đúng.
+ B sai vì chọn lọc tự nhiên vì kiểu gen đồng hợp và dị hợp chứa alen trội đều được biểu hiện ra kiểu hình, mà chọn lọc tự nhiên lại tác động trực tiếp lên kiểu hình. Mà kiểu gen chứa alen lặn chỉ được biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử lặn à chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen của quần thể nhanh hơn so vơi chọn lọc chống lại alen lặn.
+ C sai vì chọn lọc tự nhiên không làm xuất hiện các alen mới.
+ D sai vì chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hoá có hướng à nên chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
-1
******************

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP