There are several different kinds of faults in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng There are several different kinds of faults in re...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

There are several different kinds of faults in reading which are usually more exaggerated
with foreign learners.
A. overestimated B. understated C. overemphasized D. undertaken

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: exaggerated = phóng đại
A. đánh giá quá cao B. nói giảm C. nhấn mạnh D. thực hiện

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP