Thực hiện các thí nghiệm sau: a Điện...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ). (b) Nung FeS2 trong không khí. (c) Nhiệt phân Ca(HCO3)2. (d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4. (e) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 (dư). (g) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư). Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + H2SO4 (b) FeS2 + O2 —> Fe2O3 + SO2 (c) Ca(HCO3)2 —> CaO + CO2 + H2O (d) Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu (e) Mg + FeCl3 dư —> MgCl2 + FeCl2 (g) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2 Ba(OH)2 + CuSO4 —> Cu(OH)2 + BaSO4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP