Thực hiện các thí nghiệm sau: a Nhiệt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân NaNO3. (b) Cho Na vào dung dịch CuSO4. (c) Cho dung dịch Fe dư vào dung dịch AgNO3. (d) Dẫn luồng khí CO (dư) qua ống sứ chứa CuO nung nóng. (e) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch Fe(NO3)3. (g) Nung nóng hỗn hợp gồm Al và Fe2O3 trong điều kiện không có không khí. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra đơn chất khí là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) NaNO3 —> NaNO2 + O2 (b) Na + H2O —> NaOH + H2 NaOH + CuSO4 —> Na2SO4 + Cu(OH)2 (c) Fe + AgNO3 —> Fe(NO3)2 + Ag (d) CO + CuO —> Cu + CO2 (e) Fe + Fe(NO3)3 —> Fe(NO3)2 (g) Al + Fe2O3 —> Al2O3 + Fe

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP