Thủy phân hết m gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hết m gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được a gam muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy a gam hỗn hợp muối thu được hỗn hợp khí Y và 7,42 gam Na2CO3. Cho toàn bộ hỗn hợp khí Y sinh ra qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 13,18 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol sinh ra với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 4,34 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 10 B. 11 C. 13 D. 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt muối: nNa2CO3 = 0,07 —> nRCOONa = 0,14 nCO2 = 0,23 & nH2O = 0,17 —> nC = nNa2CO3 + nCO2 = 0,3 nH = 0,34 nNa = 0,14 & nO = 0,28 —> a = mC + mH + mO + mNa = 11,64 gam Tách H2O ancol: nR’OH = nRCOONa = 0,14 —> nH2O = 0,07 —> b = m ete + mH2O = 5,6 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa: m = a + b – mNaOH = 11,64 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP